Smoke, she is a rising fire.

Smoke, she is a rising fire.